BEZPŁATNA NAUKA JEZYKA POLSKIEGO

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu zaprasza obywateli Ukrainy  przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dn. 24 lutego 2022 r. lub później na

BEZPŁATNY kurs języka polskiego z certyfikatem.


Zajęcia odbywają się w  OKZ Jelenia Góra ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

kontakt: Tel.: +48 75 752 46 40


Projekt pn. „Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy”, nr RPDS.10.03.00-02-0001/22, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem projektu jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.