RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

(w skrócie: KARR S.A.)I. DEFINICJE:

Administrator danych osobowych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, które decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – rozumie się przez to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (bezpośrednio lub pośrednio), w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych - rozumie się przez to dowolną (zautomatyzowaną lub niezautomatyzowaną) operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub zniszczenie danych osobowych.

Rozporządzenie lub RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – witryna internetowa administratora dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://together4ukraine.eu/

Użytkownik serwisu – każda osoba korzystająca z zasobów serwisu: https://together4ukraine.eu/

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że przetwarzane przez niego dane są:

 • zbierane dla oznaczonych celów;
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu celami przetwarzania;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z:

 • postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 • z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781);
 • z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 344);
 • z Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1648).

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://together4ukraine.eu/ jest KARR S.A.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przesyłając stosowne pismo na adres siedziby administratora lub poprzez kontakt mailowy pod adresem: iod@karr.pl

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z KARR S.A., w celu:

 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód);
 • wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych, oraz draftów dokumentów niezbędnych do realizacji poszczególnych projektów - na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wynikającego z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych, archiwizacja dokumentów);
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO np. w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń oraz archiwizacji danych. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

IV. JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Przetwarzamy następujący zakres Pani/Pana danych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie:

 • imię, nazwisko
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane osobowe, które mogą zostać podane przez Panią/Pana w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub innych form kontaktu.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 • podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym KARR S.A. np. w zakresie usług informatycznych, prawnych, księgowych lub współpracujących z KARR S.A. - przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z KARR S.A. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.


VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I ICH USUWANIE:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do momentu wycofania zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez KARR S.A. W razie niepodania danych osobowych KARR S.A. nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług w ramach konkretnego projektu.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne lecz niezbędne do prowadzenia przez administratora działań marketingowych.

Jeżeli wyraziliście państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także jeżeli nie będzie państwo mieli zawartej umowy do dowolnego produktu z oferty KARR S.A. lub w razie jej zawarcia po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane przetwarzane w celu udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania podjętych przez administratora danych czynności związanych z udziałem w konkretnym projekcie w zakresie przygotowania i rozliczenia działań projektowych oraz archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami i przepisami prawa.

VIII. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO);
 • sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO); (skorzystanie z tego prawa przez osobę, której dane osobowe dotyczą, nie może skutkować zmianą w zakresie niezgodnym z przepisami prawa);
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych (na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO). (Żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.)

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do usunięcia danych osobowych (jeżeli dane będą zbierane w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres iod@karr.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

IX. INFORMACJA DODATKOWA:

Ochrona prywatności użytkowników ma dla KARR S.A. bardzo duże znaczenie, dlatego administrator zaznacza, że zarówno zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym w zakresie ochrony danych osobowych) jak i rozwój technologii internetowej mogą wpłynąć na zmiany w Polityce prywatności stosowanej w KARR S.A.

Administrator nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli innych stron niż strona KARR S.A., do których linki znajdują się na stronie karr.pl. Użytkownicy proszeni są  zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

Strona internetowa KARR S.A. używa plików „cookies” zgodnie z dokonanymi indywidualnie przez użytkownika serwisu ustawieniami. Brak zmiany po stronie przeglądarki użytkownika serwisu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce stosowania plików „cookies” zamieszczonej poniżej.

X. POLITYKA STOSOWANIA PLIKÓW „COOKIES”:

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej pod adresem: https://together4ukraine.eu/

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie pliki (w szczególności pliki tekstowe), zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie) podczas gdy użytkownik serwisu odwiedza różne strony internetowe. W plikach „cookies” zawarte są informacje, które często są niezbędne, do prawidłowego działania konkretnej strony. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Informacje zebrane na podstawie plików cookies może odczytać tylko administrator oraz - ze względów technicznych informacje te mogą być odczytane – przez zaufanych partnerów z których technologii korzysta administrator.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownik serwisu ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany zakresu dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez modyfikację ustawień w oknie swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania używanej przeglądarki internetowej.

Jeżeli użytkownik serwisu nie akceptuje plików „cookies” to może w dowolnym momencie zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików „cookies” w swojej przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z danego serwisu.

W zależności od czasu na jaki instalowane są pliki „cookies” w ramach serwisu administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: pliki „cookies” sesyjne oraz pliki „cookie” stałe.

Pliki „cookies” sesyjne:

 • są to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki te są potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika i nie są zapisywane na komputerze użytkownika na dłuższy czas. Są to przede wszystkim pliki „cookies” techniczne.

Pliki cookie stałe (trwałe):

 • są to pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;
 • nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości.

KARR S.A. używa plików „cookies, w celu:

 • doskonalenia obsługi serwisu - po to aby strony działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu;
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają administratorowi zrozumieć jak użytkownicy korzystają z jego stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w plikach „cookies”.