Wspólnie dla Ukrainy

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu: 24.02.2022 – 31.12.2023

Źródło finansowania

Źródło finansowania: Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: „Wspólnie dla Ukrainy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg V-A Czechy - Polska 2014-2020.

Opis Projektu

Celem projektu jest stworzenie silnej i stabilnej sieci współpracy w strefie przygranicznej, która pozwoli wyeliminować negatywne skutki obecnej sytuacji spowodowanej napływem uchodźców wojennych z Ukrainy. Stworzenie stałych mechanizmów współpracy pozwoli na złagodzenie negatywnych skutków podobnej sytuacji w przyszłości.

Cel główny zostanie zrealizowany dzięki realizacji celów szczegółowych, a mianowicie:

  1. Koordynacja procesu integracji uchodźców z Ukrainy,
  2. tworzenie punktów kontaktowych,
  3. Organizacja giełdy pracy,
  4. Stworzenie platformy internetowej z ofertami pracy z pogranicza czesko-polskiego,
  5. Wsparcie dla uchodźców z niepełnosprawnościami.