Informacje praktyczne dla Uchodźców z Ukrainy w Czechach

Informacje praktyczne dla Uchodźców z Ukrainy w Republice Czeskiej

Lista Krajskich Ośrodków Pomocy Ukrainie:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22369669&doctype=ART&#Pha

Mapa Krajskich Ośrodków Pomocy Ukrainie

Usługi świadczone przez ośrodki:

 • rejestracja obywateli Ukrainy na policji ds. cudzoziemców
 • załatwienie ochrony tymczasowej
 • pomoc w załatwieniu dalszego pobytu w Republice Czeskiej

Krajski Ośrodek Pomocy Uchodźcom z Ukrainy Kraj liberecki

Krajski Ośrodek Pomocy Uchodźcom z Ukrainy udziela osobom uciekającym przed wojną informacji potrzebnych do rozpoczęcia nowego życia w Republice Czeskiej. Wśród tych informacji jest m.in. to, gdzie i jak zapisać dzieci do obowiązkowej edukacji, która jest po 90 dniach pobytu na terytorium Czech obowiązkowa. - https://edulk.cz/ukrajina

Czeski numer telefonu: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&#Informace_pro_obcany_Ukrajiny_-_kontakty

Portal Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej obejmujący wszelkie niezbędne informacje (w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim)
https://www.nasiukrajinci.cz/cs/

Informacje dla obywateli Ukrainy na terytorium RCz w nawiązaniu do rosyjskiej agresji w Ukrainie https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

 1. Aktualności

 2. ↓ Podstawowe informacje

  1. Informacje dotyczące złożenia wniosku o ochronę tymczasową

  2. Informacje dla posiadaczy ochrony tymczasowej

  3. Informacje o przedłużeniu ochrony tymczasowej

 3. ↓ Pytania i odpowiedzi

 4. ↓ Kontakty (w tym infolinia) 

 5. ↓ Pomoc innych państw dla obywateli Ukrainy

 6. ↓ Więcej informacji związanych z rosyjską agresją w Ukrainie

 7. → Pomoc psychologiczna dla mieszkańców

Życiorys w języku czeskim i ukraińskim - CV

Warsztaty chronione Jablonec nad Nisou

Portal dla osób z niepełnosprawnością poszukujących pracy https://www.pracovnitrziste.cz/

Niepełnosprawność nie musi być barierą - RYTMUS Liberec

Ubezpieczenia zdrowotne, emerytury i renty oraz świadczenia w trudnej sytuacji materialnej - przegląd 

Ulotka informacyjna Urzędu Pracy - Biuro kontaktowe Jablonec n. N

Prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach przez obywateli Ukrainy

Niekarany obywatel Ukrainy, który ukończył 18 lat, może uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w każdym centralnym punkcie rejestracyjnym w Republice Czeskiej, którym jest każdy urząd ds. działalności gospodarczej lub Czech POINT, który znajduje się w wybranych oddziałach Poczty Czeskiej.

W punkcie rejestracji wnioskodawca wypełnia formularz i składa wymagane dokumenty. Do dokumentów tych należą: dowód tożsamości, w tym paszport, przyznana wiza, zezwolenie na pobyt stały lub czasowy oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1000 CZK.

Ponadto należy udokumentować posiadane kompetencje zawodowe zgodnie z przedmiotem działalności gospodarczej, chyba że chodzi o wolny zawód. Należy złożyć uwierzytelniony wyciąg z rejestru karnego z Ukrainy, który nie może być starszy niż 90 dni. Jeżeli nie jest właścicielem lokalu, w którym zamierza prowadzić działalność gospodarczą, musi przedstawić pisemną zgodę właścicieli na prowadzenie w nim działalności.

Po otrzymaniu wyciągu z rejestru handlowego wnioskodawca otrzyma numer REGON (numer identyfikacyjny).

W ciągu 8 dni ukraiński przedsiębiorca musi zgłosić się w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych, który zakwalifikuje go do kategorii osoby prowadzącej działalność gospodarczą (samozatrudnionej) w celu zarejestrowania opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego, a także w Powiatowym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do ubezpieczenia rentowo-emerytalnego.

W 2022 roku ukraiński przedsiębiorca musi płacić co najmniej minimalne zaliczki na składki ubezpieczeniowe, czyli ubezpieczenie społeczne 2841 CZK i ubezpieczenie zdrowotne 2627 CZK. Składki zaczyna odprowadzać już w miesiącu, w którym rozpoczął działalność bez względu na wysokość przychodów.

Ukraiński przedsiębiorca, aby rozpocząć działalność gospodarczą, musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym, składając wniosek o rejestrację dla osób fizycznych, i zarejestrować się jako płatnik podatku.

Urząd skarbowy przyznaje przedsiębiorcy numer NIP (numer identyfikacji podatkowej). Przedsiębiorca dokumentuje swoje zgłoszenia i wnioski drogą elektroniczną tylko wtedy, gdy posiada skrzynkę danych, kwalifikowany podpis elektroniczny lub uznawaną i zweryfikowaną tożsamość elektroniczną. W przeciwnym razie składa dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty.