GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

(ve zkratce: KARR S.A.)I. DEFINICE:

Správce osobních údajů – rozumí se tím orgán, organizační složka, subjekt nebo osoba, která rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

Osobní údaje – rozumí se tím informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (přímo či nepřímo), zejména na základě identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o místě, webový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků určujících: fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou totožnost fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů – rozumí se tím jakákoli (automatizovaná nebo neautomatizovaná) operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, a zahrnuje shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení nebo zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Nařízení nebo GDPR – rozumí se tím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (Úř. věstn. EU L 119 ze dne 4.5.2016) - (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Webové stránky – internetové stránky správce dostupné na adrese: https://together4ukraine.eu/

Uživatel webových stránek - jakákoli osoba, která využívá zdroje webových stránek: https://together4ukraine.eu/

OBECNÁ USTANOVENÍ:

Správce vynakládá veškeré úsilí k ochraně zájmů subjektů údajů, zejména zajistí, aby jím zpracovávané údaje byly:

 • shromažďované pro určené účely;

 • zpracovávány v souladu se zákonem;

 • nebyly podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnému s účely zpracování;

 • věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány;

 • uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s:

 • ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR);

 • se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018. (tj. polská Sb. zák. 2019, pol. 1781);

 • se zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (tj. polská Sb.zák.. 2020, pol. 344);

 • se zákonem o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 (tj. polská Sb. zák. 2022, pol. 1648).

II. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek https://together4ukraine.eu/ je společnost KARR S.A.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat ve všech záležitostech, týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv souvisejících se zpracováním údajů, zasláním příslušného dopisu na adresu sídla správce nebo e-mailem na adresu: iod@karr.pl.

III. ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH V PŘIHLAŠOVACÍM FORMULÁŘI A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO TYTO ČINNOSTI:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu, v jakém je poskytnete prostřednictvím přihlašovacích formulářů a jiných forem kontaktu s KARR S.A., a to pro účely:

 • poskytnutí odpovědi na vaše dotazy kladené prostřednictvím kontaktního formuláře - na základě: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (tj. subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů - v rozsahu a pro účely uvedené v obsahu těchto souhlasů);

 • zasílání nabídek a jiných marketingových a propagačních sdělení, a draftů dokumentů nezbytných pro realizaci jednotlivých projektů - na základě: čl. 6 odst. 1 písm. b (tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů);

 • za účelem splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR (vyplývající z právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení, daní nebo účetnictví, např. vystavování a uchovávání faktur nebo účetních dokladů, archivace dokladů);

 • realizace oprávněného zájmu správce na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR např. k zajištění kontaktu, k obhajobě a uplatnění nároků a k archivaci údajů. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

IV. JAKÉ ÚDAJE SE ZPRACOVÁVAJÍ?

Zpracováváme následující rozsah vašich údajů uvedených ve přihlašovacím formuláři:

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa,

 • telefonní číslo,

 • osobní údaje, které mohou být uvedeny v obsahu dotazu zaslaného Vámi prostřednictvím kontaktního formuláře, jako odpověď na poptávku, nebo jiných forem kontaktu.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, tj. mimo Evropský hospodářský prostor.

Správce může vaše osobní údaje předávat:

 • subjektům a orgánům oprávněným přijímat údaje na základě právních předpisů nebo veřejnoprávním subjektům oprávněným podle zvláštních předpisů pro účely jejich řízení,

 • dalším externím subjektům, které podporují KARR S.A., např. v oblasti IT, právních a účetních služeb, nebo subjektům spolupracujícím s KARR S.A. - přičemž tyto subjekty budou zpracovávat údaje na základě smlouvy s KARR S.A. a pouze v souladu s jejími pokyny.VI. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VÝMAZ:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu:

 • v případě zpracování údajů na základě souhlasu – do okamžiku zrušení souhlasu;

 • v případě zpracovávání údajů na základě oprávněného zájmu správce - po dobu trvání marketingových akcí nebo do okamžiku podání námitky,

 • pro splnění právní povinnosti správce - po dobu nezbytnou k jejímu splnění podle právních předpisů;

 • pro splnění zákonných povinností, včetně zejména daňových a účetních povinností, nebo v případě vzniku, obhajoby a uplatnění nároků - po dobu nezbytnou k zajištění a uplatnění jakýchkoli smluvních nároků.Poskytnutí vašich osobních údajů je podmínkou pro využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou společností KARR S.A. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude společnost KARR S.A. schopna poskytovat uvedené služby v rámci konkrétního projektu.

Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné, ale nezbytné pro správce k provádění marketingových aktivit.

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, a to i v případě, že nemáte uzavřenou smlouvu na žádný produkt z nabídky KARR S.A. nebo pokud uzavřete smlouvu po skončení platnosti této smlouvy, budou vaše údaje uchovávány až do odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Vaše údaje zpracovávané za účelem poskytnutí odpovědi na dotaz nebo vyřízení poptávky budou zpracovávány po dobu trvání korespondence a poté budou v závislosti na výsledku korespondence buď přidány do naší databáze zákazníků a dále zpracovávány za účelem plnění smlouvy, nebo budou vymazány, pokud není možné navázat spolupráci.

Údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k doložení úkonů prováděných správcem údajů v souvislosti s účastí na konkrétním projektu, pokud jde o přípravu a vyúčtování projektových aktivit a archivaci dokumentů v souladu s platnými úpravami a právními předpisy v této oblasti.VII. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Máte právo na:

 • přístup k obsahu svých údajů (na základě čl. 15 GDPR);

 • opravu svých údajů (na základě čl. 16 GDPR); (uplatnění tohoto práva subjektem údajů nesmí vést ke změně v rozsahu, který je v rozporu se zákonem);

 • omezení zpracování svých údajů (na základě čl. 18 GDPR s výhradou případů, uvedených v čl. 18 odst. 2 GDPR); (Žádost o omezení zpracování neomezuje zpracování osobních údajů až do ukončení tohoto řízení).

Nepřísluší vám:

 • právo na výmaz osobních údajů (pokud budou údaje shromažďovány v souvislosti s čl. 17 odst. 3 písm. b, d nebo e GDPR);

 • právo na přenositelnost osobních údajů, uvedené v čl. 20 GDPR;

 • právo vznést námitku (podle čl. 21 GDPR) proti zpracování osobních údajů, neboť právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce údajů. To lze provést zasláním příslušné žádosti na adresu sídla správce nebo e-mailem na adresu iod@karr.pl.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s ustanoveními nařízení a předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

VIII. DODATEČNÉ INFORMACE:

Ochrana soukromí uživatelů je pro společnost KARR S.A. velmi důležitá, proto správce upozorňuje, že jak změny obecně platných právních předpisů (a to i v oblasti ochrany osobních údajů), tak i vývoj internetových technologií mohou mít vliv na změny Zásad ochrany osobních údajů uplatňovaných ve společnosti KARR S.A.

Správce neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů uplatňované vlastníky jiných webových stránek, než jsou webové stránky KARR S.A., na které je odkazováno na webových stránkách karr.pl. Žádáme uživatele, aby si přečetli znění prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněných na partnerských stránkách.

Webové stránky KARR S.A. používají soubory cookie v souladu s individuálním nastavením provedeným uživatelem webových stránek. Neprovedení změn v prohlížeči uživatele webových stránek znamená souhlas s jejich používáním. Podrobné informace k tomuto naleznete v níže uvedených Zásadách používání souborů cookie.

IX. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE:

Instalace souborů cookie je nezbytná pro správné poskytování služeb na webových stránkách na adrese: https://together4ukraine.eu/

Soubory cookie (tzv. "sušenky") jsou malé soubory (zejména soubory textové), které se ukládají a uchovávají v koncovém zařízení uživatele (např. počítač, tablet), když uživatel internetových stránek navštěvuje různé internetové stránky. Soubory cookie obsahují informace, které jsou často nezbytné pro správné fungování konkrétní internetové stránky. Obvykle obsahují název internetové stránky, z níž pocházejí, a náhodně vygenerované unikátní číslo, které slouží k identifikaci prohlížeče použitého k připojení k internetové stránce. Informace shromážděné na základě souborů cookie může číst pouze správce a - z technických důvodů mohou tyto informace přečíst - důvěryhodní partneři, jejichž technologie správce používá.

V mnoha případech umožňuje software sloužící k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) implicitní ukládání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele internetových stránek. Uživatel webových stránek může kdykoliv provádět změny rozsahu přístupu souborů cookie ke svému koncovému zařízení úpravou nastavení v okně svého prohlížeče. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby zablokovalo automatické zpracování souborů cookie nebo informovalo pokaždé, když jsou do zařízení uživatele umístěny. Podrobné informace o možnostech a způsobech zacházení se soubory cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru používaného internetového prohlížeče.

Pokud soubory cookie uživatel webových stránek nepřijme, může kdykoli změnit nastavení nebo soubory cookie deaktivovat ve svém prohlížeči. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkcionality dostupné na webových stránkách.

Soubory cookie mohou reklamní sítě používat k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá konkrétní webové stránky.

V závislosti na době, po kterou jsou soubory cookie instalovány, se na webových stránkách správce používají dva hlavní typy souborů cookie: soubory cookie platné po dobu relace a trvalé soubory cookie.

Soubory cookie platné po dobu relace:

 • jedná se o dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud uživatel neopustí webové stránky, neodhlásí se nebo nevypne software (internetový prohlížeč). Tyto soubory jsou potřebné k zachování kontextu relace uživatele a nejsou v počítači uživatele ukládány na delší dobu. Jedná se především o technické soubory cookie.

Trvalé soubory cookie:

 • jedná se o soubory uložené v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je uživatel ručně vymaže;

 • nejsou po zavření prohlížeče smazány a mohou být webovými stránkami v budoucnu použity.

KARR S.A. používá cookie za účelem:

 • zlepšení uživatelského prostředí webových stránek - aby stránky fungovaly rychleji a snadněji se používaly;

 • shromažďování anonymních, souhrnných statistik, které správci umožňují pochopit, jak uživatelé používají jeho stránky, a pomáhají zlepšovat jejich funkcionality a obsahy.

Používáním souborů cookie výše popsaným způsobem neidentifikujeme totožnost uživatele na základě informací uložených v souborech cookie.