Příručka podpory pro osoby zabývající se integrací cizinců

Královéhradecký kraj zlepšuje spolupráci institucí v okresech při začleňování ukrajinských uprchlíků


Královéhradecký kraj aktuálně pomáhá v rámci projektu „Společně pro Ukrajinu“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264, s lepším začleňováním ukrajinských válečných uprchlíků. Podporuje spolupráci institucí a vytváří prostor pro vzájemné předávání informací a zkušeností mezi resorty na okresních úrovních. Spolupráce při integraci cizinců je potřebná pro správnou a efektivní činnost institucí a zabezpečuje fungování systému integrace cizinců. Královéhradecký kraj podporuje předávání zkušeností i mezi institucemi na obou stranách česko-polské hranice. Celkové náklady projektu přesahují 2,3 milionu korun, z čehož 85% pokrývá dotace v rámci programu česko-polské příhraniční spolupráce „Interreg V-A Česká republika – Polsko“. Na financování se podílí také 10% krajský rozpočet a 5% státní rozpočet. Administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI), oddělení projektového řízení. Vedoucím partnerem projektu je Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, dalšími partnery Krajská knihovna Pardubice, OHK Jablonec nad Nisou, OHK Liberec, Sdružení TULIPAN, KARR Jelení Hora a Polsko-Ukrajinská Nadace Przyszłość.

Projekt má dvě části. V první části probíhá monitoring situace v systému integrace cizinců. Během rozhovorů s úředníky, sociálními pracovníky, dobrovolníky, pedagogy a dalšími, kteří se podílejí na začleňování válečných uprchlíků, jsou zjišťovány potřeby zprostředkovávání poradenství, tlumočení a kontaktů pro spolupráci. Na základě rozhovorů v rámci monitoringu také probíhá identifikace možností podpory spolupráce institucí a zjišťování společných problémů. Vzniká tak prostor ke zlepšení a vytvoření nadstandardní spolupráce mezi institucemi, která je v těchto výjimečných podmínkách často nezbytná.

Ve druhé části projektu proběhla jednodenní a následují dvoudenní setkání pracovníků zapojených do procesu začleňování uprchlíků na obou stranách hranice. S ohledem na lokální rozdíly probíhají tyto akce v každém okrese zvlášť. Jednotlivé části kraje se totiž navzájem odlišují v charakteru ekonomiky a pracovních míst (specifické jsou například velké průmyslové zóny) či v kapacitě služeb, škol a podobně.

Proběhlo pět okresních jednodenních setkání, která pomohla k výměně zkušeností a zlepšení spolupráce institucí. Setkání se zúčastnili zástupci VZP, ČSSZ, úřadů práce, inspektorátu práce, živnostenských úřadů, sociálních pracovníků z městských úřadů, škol, ukrajinských spolků, dobrovolníci a další. Jako nejpalčivější témata k řešení se ukázaly kontrolní mechanismy, jazyková bariéra, nepropojené evidence jednotlivých úřadů i kulturní rozdíly. Proběhla diskuze například o odlišném přístupu Ukrajinců k získávání informací, rozdílném vnímání stáří na Ukrajině včetně odlišného věku odchodu do důchodu, odlišném vzdělávacím systému i rozdílných rodinných prioritách ukrajinských rodin oproti českým. Jako velká výzva pro úředníky se ukazuje podpora důvěry v sílu právního státu u Ukrajinců. Setkání se zúčastnil také psycholog, který vysvětloval mimo jiné, jak mohou působit důsledky traumatu a stresu z přesídlení při jednání Ukrajinců na úřadech.

Již se uskutečnila také dvě dvoudenní setkání v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jičín. Tato dvoudenní setkání se kromě sdílení informací a zkušeností mezi úředníky v okrese zaměřují také na psychickou podporu úředníků, kteří jsou v kontaktu s uprchlíky. Ti totiž bývají v některých případech přetížení, působí na ně tak zvaná druhotná traumatizace nebo i stres z přepracování a jsou ohroženi vyhořením. Uprchlickou problematiku řeší nad rámec svých běžných pracovních povinností, které měli před válkou. Navíc se musejí vypořádávat s častými legislativními změnami. Úředníci i pedagogové, kteří před válkou neměli informace a zkušenosti s působením válečného traumatu a s prací s kulturním konfliktem, jsou nyní v přímém kontaktu s lidmi, kteří prožili válku a stres z přesídlení. Běžně však nemají potřebné psychologické supervize a podporu. Při setkáních je v současnosti viditelná únava z dlouho trvající války a jejích důsledků.

Jak jednodenní, tak i dvoudenní setkání mají kladný ohlas. Pomáhají prohloubit spolupráci jednotlivých kanceláří ve spolupracujících institucích. Pomáhají k seznámení těch, kteří spolu komunikují jen telefonicky, a pomáhají také k navázání důvěry.

Hlavním cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady současné situace, způsobené příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny. Vytvoření trvalých mechanismů spolupráce také umožní zmírnit negativní dopady obdobné situace v budoucnosti.

V rámci projektu byla vytvořena Příručka podpory pro osoby zabývající se integrací cizinců, která informuje o principech duševního zdraví, zabývá se zvládáním obtížných situací a poskytuje stručný přehled důležitých informací o působení traumatu. Příručka je také využívána jako výukový materiál při dvoudenních setkáních.


Přílohy