Aktualności dla uchodźców z Ukrainy w Polsce

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce do dnia 4 marca 2024 r.


Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r.

Do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku:

  1. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
  2. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
  3. osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Do 30 września 2024 r. w przypadku:

  1. osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/udsc/wydluzenie-okresu-legalnego-pobytu-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa